دی ۲۴۱۳۹۷
 

🎧 مفاهیم بنیادین فلسفۀ حق هگل
🎤 حامد صفاریان
فایل صوتی زیر گزارشی است در شرح مفهوم حق و روح ابژکتیو در دستگاه فلسفۀ هگل و رابطۀ آن با روح سوبژکتیو که در سمیناری در همین موضوع با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده‌های حقوق و فلسفه در شهر نورنبرگ ارائه شد.

 

close
HomepageHomepage