شهریور ۱۸۱۳۹۶
 

در این سلسله گفتارها پس از ترسیم طرحی از زمینه و زمانه‌ای که هگل درسگفتارهای فلسفه هنر خود را در آن عرضه کرده بود، خواهیم کوشید با تمرکز بر متن آلمانی مقدمۀ این درسگفتارها مدخلی بجوییم نه فقط به فلسفۀ هنر هگل، بلکه به دستگاه فلسفی او بطور کلی.

 

گفتار نخست: مقدمه

لینک دانلود گفتار نخست: Hegels Philosophie der Kunst 01


گفتار دوم: باومگارتن

لینک دانلود گفتار دوم: 02 Hegels Philosophie der Kunst


گفتار سوم: کانت

لینک دانلود گفتار سوم: Hegels Philosophie der Kunst 03


گفتار چهارم: شیلر

لینک دانلود گفتار چهارم: 04 Hegels Philosophie der Kunst


گفتار پنجم: هگل (بخش نخست)

لینک دانلود گفتار پنجم: 05 Hegels Philosophie der Kunst


گفتار ششم: هگل (بخش دوم)

لینک دانلود گفتار ششم: 06 Hegels Philosophie der Kunst


گفتار هفتم: هگل (بخش سوم)

لینک دانلود گفتار هفتم: Hegels Philosophie der Kunst


گفتار هشتم: هگل (بخش چهارم)

لینک دانلود گفتار هشتم: Hegels Philosophie der Kunst


گفتار نهم: هگل (بخش پنجم)

لینک دانلود گفتار نهم: Hegels Philosophie der Kunst


گفتار دهم: هگل (بخش ششم)

لینک دانلود گفتار دهم: Hegels Philosophie der Kunst


ادامه دارد …

close
HomepageHomepage