اردیبهشت ۳۱۱۳۹۷
 

 در این گفتار که در «عمارت روبرو» به تاریخ سی اردیبهشت 1397 ارائه شد، پرداخته‌ام به ترسیم افق اندیشیدن به حقیقت در فلسفۀ هگل.

فایل صوتی گفتار را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید:

Wahrheit

یا مستقیم از اینجا بشنوید:

—-

برگۀ طرح بحث را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید:

Handout

تز اصلی موضوع این گفتار: حقیقت به مثابۀ هم‌هنگامی جوهریّت و سوبژکتیویته در نزد هگل

 

طرح کلی بحث:

  1. مقدمه: طرح رویکرد به بحث حقیقت از منظر نظریۀ تطابق
  2. حقیقت در یونان باستان: مفهوم حقیقت نزد یونانیان \\ افلاطون \\  ارسطو
  3. حقیقت در قرون وسطی: صورتبندی حقیقت به‌مثابۀ تطابق نفس‌الامر و معرفت
  4. حقیقت در فلسفۀ جدید: دکارت و بازماندن فلسفه از صدور حکم قطعی دربارۀ نفس‌الامر \\  برکلی و نفی جوهر مادی \\  هیوم و شکاکیت
  5. حقیقت در فلسفۀ کانت: ایدئالیسم استعلایی در برابر رئالیسم استعلایی، ایدئالیسم تجربی و شکاکیت
  6. حقیقت از منظر هگل: هم‌هنگامی جوهریت و سوبژکتیویته به‌مثابۀ افقی برای امکان اندیشیدن به حقیقت و سخن‌گفتن از آن
close
HomepageHomepage